رئیس هیئت مدیره                                                                           مدیر عامل                                                                    مدیر کارخانه

       دکتر هومان بیات                                                                 مهندس رامین حامد پناه                                                دکتر شاهین حامد پناه

parthkimia