حداکثر ضدعفونی کنندگی، حداقل عوارض جانبی  

 

محلول موضعی پوویدون آیداین 10 %

این محصول آنتی سپتیک و از بین برنده باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، قارچ ها، ویروس ها، پروتوزوآها و اسپورها می باشد. با توجه بر تبلیغ سوء علیه محلول های پوویدون آیداین، هنوز جایگزینی برای این محلول ها برای استفاده در زخم های باز پیدا نشده است که دارای عوارض کمتری نسبت به این محلول باشد و محلول های پــوویدون آیداین تنها محلول های آنتی سپتیکی هستند که انواع میکـروارگانیسم ها را در سریعترین زمـان ممکن از بین می برند و هنوز هیچ یک از محلــول های ضدعفونی کننده دیگر نتوانستند به این عملکرد دست یابند.


 

                                                              

 


 

                                              کـاربرد                                                 

      - ضدعفونی کردن سوختگی های درجه 2 و 3

     - ضدعفونی کردن بریدگی ها، خراشیدگی ها و زخم های سطحی

     - ضدعفونی کردن پوست و موضع قبل از عمل جراحی

      - ضدعفونی کردن پوست قبل از تزریق         

             

 

 

 

 

                                           

مــزیت محلول های پوویدون آیداین پارت کیمیا اپتیمم بودن میـزان ید آزاد آن در کل مـدت عمرقفسه ای می باشد
که ید آزاد به دلیل لیپـوفیل بودن و قابلیت نفوذ در غشاء، عـامل ضــدعفونی کنندگی محلول های پــوویدون آیداین
(Bactericidal activity) می باشد که در محلول های پوویدون آیداین PVP عامل حمل ید آزاد به دیواره سلولی باکتری و غشای سایر میکروارگانیسم هاست، به همین دلیل اثرات ضدعفونی کنندگی این محلول ها بسیار بالا می باشد
و هنــوز جایگزینی برای آن وجود ندارد. قابل ذکر است که در صورت تجاوز غلظت ید آزاد از حد
اپتیمم آن باعث بـروز
عـوارضی چون تحریکات و اثرات نامطلوب پوستی می گردد. لــذا با توجه به اینکه فــارماکوپه های رسمی فقط نسبـت
به اندازه گیری ید کمپلکس شده و یدید استاندارد دارند. براین اساس بخش
R&D شرکت داروسازی پــارت کیمیا روش
اندازه گیری ید آزاد را تدوین، ارائه و معتبرسازی کرده است.

 

       

parthkimia