حداکثر ضدعفونی کنندگی، حداقل عوارض جانبی  

  محلول اسکراب جراحی پوویدون آیداین 7/5 % 

این محصول آنتی سپتیک و از بین برنده باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، قارچ ها، ویروس ها، پروتوزوآها و اسپورها می باشد. با توجه بر تبلیغ سوء علیه محلول های پوویدون آیداین، هنوز جایگزینی برای این محلول ها برای استفاده در زخم های باز پیدا نشده است که دارای عوارض کمتری نسبت به این محلول باشد و محلول های پوویدون آیداین تنها محلول های آنتی سپتیکی هستند که انواع میکروارگانیسم ها را در سریعترین زمان ممکن از بین می برند و هنوز هیچ یک از محلول های ضدعفونی کننده دیگر نتوانستند به این عملکرد دست یابند.        


                                                                                     


                                  کاربرد                                       

 - ضدعفونی کردن دست جراحان و شاغلین اتاق عمل

 - ضدعفونی کردن پوست بیمار قبل از عمل جراحی

        

                                                        

parthkimia