کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس برای گرانولاسیون مرطوب

Parth Caphos®

Anhydrous Calcium Phosphate Dibasic Powder (DCPA/WG)

wet-granulation grade

USP&BP


کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس با گرید WG تولید "شرکت داروسازی پارت کیمیا" دارای دانه بندی ریز با توزیع اندازه دره ای مناسب جهت فرآیند گرانولاسیون خشک و مرطوب می باشد
که هنگام تهیه گرانول و مخلوط شدن با سایر مواد و اکسپیان ها در پروسه تولید بسیار کارآمد است.

 


                                                              کاربرد                                            

به عنوان اکسپیان دارویی (Filler) در تولید قرص ها و کپسول ها و همچنین به عنوان منبع کلسیم و فسفات در مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

                  

                                                                                                                                                        

parthkimia