کلسیم کربنات سنگین

Heavy Calcium Carbonate

USP & BP

کربنات کلسیم دارویی پودر سفید رنگ، بی بو و بی مزه ای ست که در آب نامحلول است.

جزء مواد اولیه و اکسپیان های دارویی دسته بندی می شود. کربنات کلسیم دارویی بصورت سبک و سنگین تولید می گردد.


                                                              کاربرد

  - بعنوان ماده جانبی(Excipient) در فرمولاسیون قرص ها و کپسول ها

  - مکمل کلسیم

  - بافر

  - افزودنی غذایی

  - روکش قرص

         

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

parthkimia